Adatkezelési hozzájárulás

A jelentkezési lap kitöltésével Ön kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatai a SZÍVSN országos betegegyesület (1134.Bp. Angyalföldi út 36 adószám 18268575-141), adatbázisába bekerüljenek és azokat minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül is e-mail címe megadásával vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján elektronikus információt küldjön az Ön részére.
Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden ésszerű és szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az Ön által megadott személyes adatok védelemben részesüljenek, különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben. Ön bármikor jogosult az adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatást kérni, tiltakozhat az adatkezeléssel szemben, kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, jelen hozzájárulását lemondhatja és kérheti adatai törlését. Az adatkezelő a személyes adatainak kezelését manuális és számítógépes úton végzi, és azokat kizárólag a fent megjelölt célokra használja fel. Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy személyes adatainak kezeléséről az adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérhet, kérheti továbbá adatai korlátozását, törlését, helyesbítését is. Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy a személyes adataihoz kapcsolódó jogait sérelem érte, az adatvédelmi hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám:+36 1 391-1400, www.naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat.

Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
Adatkezelés megkezdésének időpontja: 2018.05.25

Adatkezelés megnevezése:
Hírlevél küldése, a betegszervezeti tagok regisztrálása, jelentkezési lapok kitöltése, az adatok elzártan tartása alacsony kockázatú adatkezeléshez.

Adatkezelés célja:
A címzett teljeskörű általános vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb eseményeiről, híreiről, értesítészolgáltatás megváltozásáról, elmaradásáról. A jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján edukációs előadásokra való meghívás, az éves tagdíj befizetésének ellenőrzése.

Kezelt adatkategória: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

Adatközlés (továbbítás, átadás): feldolgozás a betegszervezet elnökségi tagjai között (alacsonykockázatú kezelés).

Adatok célja : azonosítás és hírlevél küldésre kerül felhasználásra.

Adatkezelés helye: www.szivsn.hu/ hírlevél, jelentkezési lap.

Adatkezelés időtartama: Érintett kérésének törléséig.

Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik, jelentkezési lap kitöltésével betegszervezetünkbe felvételt nyer.